HUAIPHUNG POLICE STATION

 หน้าหลัก Home  กระดานสนทนา  สมุดเยี่ยม  ติดต่อผู้กำกับ
  
 
 

รายการหลัก

ประวัติสถานี
ที่ตั้ง
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบหัวหน้าสถานี
วิสัยทัศน์
กต.ตร.
สถานภาพกำลังพล
สถิติคดีอาญา
จุดบริการประชาชน
ภาพกิจกรรม
ผู้จัดทำ
 
 

บุคลากร

  งานป้องกันปราบปราม
  งานสอบสวน สืบสวน
  งานจราจร ชมส.
  งานอำนวยการ
  หมายเลขโทรศัพท์
 
     
 

หน่วยงานตำรวจ

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ตำรวจภูธรภาค 4
  ภ.จว.กาฬสินธุ์
  สภ.ใน ภ.จว.กาฬสินธุ์
 
 

 
     
 

คู่มือประชาชน

  การติดต่อที่สถานีตำรวจ
  กระบวนการยุติธรรม
  การป้องกันอาชญากรรม
  การใช้รถอย่างปลอดภัย
  อัคคีภัยและการป้องกัน
  ยาเสพติดและการป้องกัน
 
 

ข้อมูลท้องถิ่น

การศึกษา
การปกครอง
การเดินทาง
โรงแรม ที่พัก
ปั๊มน้ำมัน
ร้านเกมส์
ร้านค้า
ร้านอาหาร
ธนาคาร
ศาสนสถาน
การท่องเที่ยว
สถานบันเทิง
สถานพยาบาล
ส่วนราชการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
สื่อมวลชน สถานีวิทยุ
องค์กร มูลนิธิ ชมรม
อู่ซ่อมรถ
 
     
 

ทำเนียบรายชื่อทนายความอาสา
โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคในการสอบสวน
ประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ชื่อทนายความ/สำนักงาน โทรศัพท์ติดต่อ หมายเหตุ
1 นายนัฐวุฒิ   ดานุวงศ์ 0-7865-4345
0-4381-1182
 
2 นายชาติชาย   จงสมชัย 0-1708-8177
0-1975-9690
0-4388-1133
 
3 นายโชคชัย   พรสิงห์ 0-7859-1070  
4 นายวุฒิศักดิ์  โรจน์วิริยะกุล 0-1053-8218
0-4382-0678
 
5 นายคมฉัฐ   วงศ์พิมพ์รัศมี 0-9129-9484  
6 นายประยูร   ภูมิชูชิต 0-4381-3211
0-1975-7989
ติดต่อไปยังหมายเลข
0-1975-7989
7 นายชนวนพงษ์   นันท์ดี 0-9711-5944
0-4382-5823
นายประยูร  ภูมิชูชิต
ประธานสภาทานายความ
จังหวัดกาฬสินธุ์
8 นายพฤติ   พละจิตร 0-1717-0708  
9 นายสวาท   เอกตาแสง 0-1661-0926  
10 นายชาญชัย   อินทร์แปลง 0-4787-1227  
11 นายกฤษฎา   เวียงวะลัย 0-1055-7866  
12 นายสิทธิชัย   ฉายบุญครอง 0-4381-3036
0-1769-6851
 
13 นายสิรภพ   รัตนสีหา 0-9570-9431  
14 นายมานะ   สันติกาล 0-1050-4175  
15 นายสวน   จันทรลักษณ์ 0-1050-4175  
16 นายเอก   ฆารละออง 0-4793-6039
0-4386-1223
 
17 นายวิมาลย์   ทิพย์อาจสน์ 0-4383-1296  
18 นายวิรัตน์   บุญเสนะ 0-1964-3329  
19 นายศักดิ์ชาย   จงสมชัย 0-7234-1340  
20 นายนิลเพชร   สะอาดซื่อ 0-9943-6242  
21 นายพงษ์เทพ   แฝงจันดา 0-1965-0213  
22 นายไพโรจน์   ศาตราวาหะ 0-7233-1151
0-4381-2070
 
23 นายใจดี   เพียรภูเขา 0-1391-2882  
24 นายวิชชุกร   สงวนชาติ 0-4787-1102  
25 นายพนม   ภูแผ่นนา 0-9140-1107  
26 นายพินิจศักดิ์   วังภูสิทธิ์ 0-1369-7199  
27 นายสุรพงษ์   ยะนะโชติ 0-6218-8433
0-4381-3302
 
28 นายธงชัย   แซ่ลิ้ม 0-9991-9109  
29 นายทองดาว   มูลชัยสุข 0-4381-2790  
30 นายเกียรติ   ชื่นวัฒนา 0-1282-8774
0-4385-1284
 
31 นายนิติ   พลเกิ้น 0-6646-2984
0-4386-4161
 
32 นายกิติชัย   วินมูน 0-6236-2208
0-6232-9055
 
33 นายศุภชัย   วิมานไพจิตร 0-1708-6327  

ข้อแนะนำต่อพนักงานสอบสวน

1. การนัดหมาย ขอให้พนักงานสอบสวนแจ้งล่วงหน้า และขอให้เป็นเวลากลางวัน
2. ขอให้พนักงานสอบสวนติดต่อทนายความตามลำดับหมายเลขที่กำหนดไว้ข้างต้น
3. กรณีติดต่อหมายเลขต้นไม่ได้ให้ใช้หมายเลขลำดับถัดไป
4. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้โดยตรงให้ติดต่อกรรมการผู้ตรวจตามที่อยู่และโทรศัพท์โดยพลัน
5. หากมีข้อขัดข้องให้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือฯตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่นี้

ชื่อและที่อยู่กรรมการผู้ตรวจ

นาย ประยูร   ภูมิชูชิต
ตำแหน่ง ประธานสภาทนายความจังหวัด
สำนักงานเลขที่  339/1 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-3211
มือถือ  0-1975-7989

นาย นัฐวุฒิ   ดานุวงศ์
ตำแหน่ง รองประธานสภาทนายความจังหวัด
สำนักงานเลขที่
 306 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 0-4381-1182
มือถือ   -

สำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความ
เลขที่  7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2629-1430(20 คู่สาย) ต่อ 111,112,113
โทรสาร 0-2281-7611
E-mail : [email protected]
หรือ [email protected]

   Back to Top   

  
Best viewed with 800x600 screen resolution.
Contact Us >> Tel. 0-4386-9083 , E-mail:[email protected]
Copyright
© 2004 HUAIPHUNG POLICE STATION. Since 11 May 2004.
Last updated : 09-12-2553