HUAIPHUNG POLICE STATION

 หน้าหลักHome  กระดานสนทนา  สมุดเยี่ยม  ติดต่อผู้กำกับ
  
 
 

รายการหลัก

ประวัติสถานี
ที่ตั้ง
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบหัวหน้าสถานี
วิสัยทัศน์
กต.ตร.
สถานภาพกำลังพล
สถิติคดีอาญา
จุดบริการประชาชน
ภาพกิจกรรม
ผู้จัดทำ
 
 

บุคลากร

  งานป้องกันปราบปราม
  งานสอบสวน สืบสวน
  งานจราจร ชมส.
  งานอำนวยการ
  หมายเลขโทรศัพท์
 
     
 

หน่วยงานตำรวจ

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ตำรวจภูธรภาค 4
  ภ.จว.กาฬสินธุ์
  สภ.ใน ภ.จว.กาฬสินธุ์
 
 

 
     
 

คู่มือประชาชน

  การติดต่อที่สถานีตำรวจ
  กระบวนการยุติธรรม
  การป้องกันอาชญากรรม
  การใช้รถอย่างปลอดภัย
  อัคคีภัยและการป้องกัน
  ยาเสพติดและการป้องกัน
 
 

ข้อมูลท้องถิ่น

การศึกษา
การปกครอง
การเดินทาง
โรงแรม ที่พัก
ปั๊มน้ำมัน
ร้านเกมส์
ร้านค้า
ร้านอาหาร
ธนาคาร
ศาสนสถาน
การท่องเที่ยว
สถานบันเทิง
สถานพยาบาล
ส่วนราชการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
สื่อมวลชน สถานีวิทยุ
องค์กร มูลนิธิ ชมรม
อู่ซ่อมรถ
 
     
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง 
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  โทร.0-4383-4087

     ประวัติความเป็นมา

          องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ได้จัดตั้งขึ้นจากสภาตำบลนิคมห้วยผึ้ง โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 เป็นลำดับที่ 8 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2543 ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรก คือ นายสมชาย เฉวียงหงส์ และในเดือน มกราคม พ.ศ. 2547 สมาชิกสภาชุดแรกได้หมดวาระลง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งจึงได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจากประชาชนโดยตรงและผู้ที่ได้รับเลือก เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง คือ นายวิชัย ชนะการี

     ที่ตั้ง
      ตั้งอยู่เลขที่ 210 หมู่ 4 ถนน สมเด็จ – กุฉินารายณ์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัด 58 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง และสถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยผึ้ง ประมาณ 1 กิโลเมตร

     อาณาเขต
    ทิศเหนือ  ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจารย์ กิ่งอำเภอนาคู
    ทิศใต้  ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีบุตร และองค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น
    ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู และองค์การบริหารส่วน    ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนคำบง

     เนื้อที่/ พื้นที่  มีพื้นที่ทั้งหมด 70 ตารางกิโลเมตร

     การปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง มีพื้นที่การปกครอง 9 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1
  2. บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2
  3. บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 5
  4. บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9
  5. บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10
  6. บ้านภูเงิน หมู่ที่ 11
  7. บ้านโนนสมควร หมู่ที่ 12
  8. บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 13
  9. บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่ 15

จำนวนครัวเรือน 627 ครัวเรือน
จำนวนราษฎร จำนวน 3,004 คน ชาย 1,484 คน หญิง 1,520 คน
จำนวนบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง มี 7 คน ดังนี้
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
     หัวหน้าส่วนการคลัง 1 คน
     หัวหน้าส่วนโยธา 1 คน
     เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 4 คน
     จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 18 คน
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง
     งบประมาณประจำปี 2547 ประมาณ 3,700,000 บาท

รายชื่อนายก /สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง.
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ

ที่อยู่

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

1

นายวิชัย  ชนะการี

43

140 หมู่13 ต.นิคมห้วยผึ้ง

นายก อบต.

0-1592-5038

2 นายเฉลียว   ชิณคำ 34   รองนายก อบต. 0-7215-5508
3 นายพูนพัฒน์  จรัสแผ้ว 32   รองนายก อบต. 0-9223-9624

4

นายบุญ   ทิพโชติ

65

13 หมู่ 1 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 0-7225-6944

5

นายสนิท  บรรลือเสียง

64

44 หมู่ 1 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 09-943-8951

6

นายชัยญา มงคลเคหา

32

71 หมู่ 2 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 0-9001-2070

7

นายเฉลิม   พนมแก่น

44

46 หมู่ 2 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

0-7945-2258

8

นายสกุลชัย ธรรมเกษร

44

22 หมู่ 5 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 -

9

นายเสมือน  บุตรแสน

41

40 หมู่ 5 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 -

10

นายหย่อนอารมณ์
                   นิละปะกะ

37

15 หมู่ 9 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 -

11

นายจตุรงค์  ชมภูบุตร

35

103 หมู่ 9 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 0-9713-2377

12

นายสงวน  นนบรรดิษฐ์

52

93 หมู่ 10 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 0-1581-4460

13

นายสุดตา  กุลมี

33

142 หมู่10 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 0-1061-5324

14

นายผจญ  ศรีวิจารย์

40

47 หมู่ 11 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 0-9277-6000

15

นายอุไร  สิงห์ทอง

31

38 หมู่ 11 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 0-6832-2189

16

นายประสิทธิ์ ชมภูบุตร

55

128 หมู่12 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 0-9863-1267

17

นายถนอม ไวแสน

51

109 หมู่12 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 -

18

นายสมศักดิ์ ชาระมาตย์

40

83 หมู่ 13 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 0-1051-5080

19

นายสมหวัง ไชยประโคม

37

84 หมู่ 13 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 0-7815-1319

20

นายวิสูตร สุ่มมาตย์

60

2 หมู่ 15 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 -

21

นางบุญถม โคตรพนม

35

26 หม่ 15 ต.นิคมห้วยผึ้ง

ส.อบต.

 0-7234-0728

22

นางจุฬารัตน์  บุญเสน

35

 

ปลัด อบต.
เลขานุการสภาฯ

0-1053-7350

 

แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง

  Back to Top    

  
Best viewed with 800x600 screen resolution.
Contact Us >> Tel. 0-4386-9083 , E-mail:[email protected]
Copyright
© 2004 HUAIPHUNG POLICE STATION. Since 11 May 2004.
Last updated : 17-01-2554